Inkluderende barnehagemiljø

Info fra Udir sine nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/

Barnehageloven sier noe om dette:

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid

§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Barnehagen og foreldre er laget rundt barnet og skal samarbeide til barnets beste.

 

Slik gjør vi det hos oss:

* Dersom foreldre opplever at barnet ikke har det trygt og godt i barnehagen så tar de kontakt med ped. leder/SFO-leder

* Foreldrene innkalles til samtale sammen med ped. leder/SFO-leder og evt. styrer

* Det settes opp en aktivitetsplan som det jobbes med

* Foreldre og ped. leder avtaler oppfølgingssamtale der planen evalueres

- kan saken avsluttes?

- evt. lages det en ny plan for videre arbeid